RIKTIG HJELP TIL RIKTIG TID

GJENNOM ET GODT

BESLUTNINGSGRUNNLAG

11 - 13 DESEMBER, KLÆKKEN HOTELL

Et kasusbasert utredningskurs med fokus på utvikling av relasjonskompetanse, kunnskap om alvorlig psykiske lidelser, ferdigheter innen metodiske analyser, kritisk tenkning og brukermedvirkning. Kurset skal gi opplæring i utvikling  av gode beslutningsprosesser i kompliserte saker. 

Mål:

Fremme kritisk tenkning hos barnevernsansatte ved utredningsarbeid gjennom:
1. Opplæring i strukturerte analysemetoder
2. Øke bevissthet om at skjevutvikling/symptomer hos barn kan ha mange årsaker.
3. Fremme samarbeidsferdigheter/relasjonskompetanse for å skape best mulige prosesser
4. Utvikle case som kan brukes på høyskolene i opplæring av barnevernsansatte 

Hvem kan delta?

  • Barnevernsansatte som utreder omsorgsituasjonen til barn man er bekymret for

  • Lærere som underviser både på grunn og etterutdanning/masterprogram.

Selve kurset er gratis, men opphold på hotell og måltidene dekkes av kursdeltagerne.

Man får tilbakemelding etter 1. september om man får plass på kurset. 

Bakgrunn for søknad til BUFdir

Programmet

Hvem holder kurset?

Ja, vi er interessert i å komme på kurs 
- Riktig hjelp til riktig tid!

Psykologspesialist JUDITH VAN DER WEELE har de siste 25 årene vært en pådriver i kompetansehevning innen traumeforståelse, kulturforståelse og voldsforståelse. Barnevern har fått et særskilt fokus de siste 5 årene. I den senere tid har KRIPOS mottatt opplæring i håndtering av minoritetsbarn på avhør, barneverntjenester i 17 kommuner arbeider med systematisk kompetanseheving innen kulturtema, opplæring i arbeid med minoritetsforeldre gjennom dialog der man har oppdragervold. Hun er erfaren, internasjonal oppdatert prosjektleder med inspirerende og anvendelig kunnskapsutvikling. 

Hun har valgt å samarbeide med flere fagpersoner med nøkkelkompetanse innen ovennevnte tema. Alle er anerkjente ressurser i psykologfaglig arbeid, rettssystem, i undervisning og analysefag. Til sammen har undervisningsteamet erfaring med vel 200 kompliserte barnevernssaker.

ØYSTEIN EGEBERG har mangeårig bakgrunn fra politietaten. Han har de siste 20 årene jobbet som operativ analytiker i KRIPOS og PST, og har tverrfaglig erfaring fra fire år som politiattaché ved den norske ambassaden i Berlin. Han har i den senere tid bidratt i en rekke barnevern og straffesaker med strukturert analyser. Han er opptatt av grunnleggende holdninger til informanter og informasjon.Han er internasjonalt oppdatert på analysemetodikk i praksis.

MONICA FLOCK er psykologspesialist, og har de siste 10 årene jobbet som sakkyndig. Hun arbeidet tidligere ved Norsk utviklingssenter for barn og ungdom (NUBU) med foreldreferdigheter, utvikling og tilpasning av intervensjoner/terapimanualer/ undervisningsmateriell samt med implementering av evidensbaserte metoder med kollega Pettersen. Hun har tidligere erfaring fra arbeid med barn og voksne i barnevern og i rus/voksenpsykiatri, med særlig kompetanse på alvorlig antisosial problematikk. De siste årene har hun vært opptatt av fagutvikling i barnevernet, evidensbaserte metoder og prosessferdigheter i terapi/veiledning og i utredningsarbeid. Hun har lang undervisnings- og veiledningserfaring av teraputer og andre faggrupper.  

KJERSTI KARLSEN er psykologspesialist med klinisk fordypning barn og ungdom. Hun har bred klinisk erfaring fra barne- og ungdomsfeltet, både fra 1. og 2.linjetjenesten, både som miljøterapeut og som psykolog siden 1999. Hun har også jobbet mye med fagutvikling og forskningsformidling og er en erfaren foredragsholder. De siste 15 årene har hun bygget opp en solid kunnskap om barn og ungdom med komplekse/alvorlige psykiske lidelser og tilgrensende differensialdiagnoser (psykoser, affektive lidelser, personlighetsforstyrrelser, traumelidelser og autismespekterlidelser), og har også erfaring fra nevropsykologi og med rusmisbruk. Hun bidro med å bygge opp kompetansetjenesten TIPS Sør-Øst (Kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser), og hadde der spesielt ansvar for å bygge opp kompetanse på psykoser i BUP i helse Sør-Øst. I denne forbindelse holdt hun også mange kurs i diagnostikk og diagnoseforståelse. Kjersti Karlsen har vært med i Helsedirektoratets utvikling av Retningslinjer for utredning og behandling av psykoselidelser og Pakkeforløp ved mistanke om utvikling av psykoselidelser. Hun er forfatter av boken “Alvorlige psykiske lidelser hos barn og ungdom. Psykoser og psykoselignende tilstander”, utgitt på Gyldendal i 2015. Boken har fått gode anmeldelser både av behandlere i spesialisthelsetjenesten, ansatte i 1. linjen og foreldre. RAGNHILD ELISABETH PETTERSEN er psykologspesialist og har arbeidet som sakkyndig i 21 år. Hun har i tillegg arbeidet på NUBU med foreldreferdigheter, implementering og kompetanseheving av barnevern, BUP, familievernkontor og lokalt psykisk helsevern blant annet. Hun har sammen med kollega Flock utarbeidet og forsøkt ut evidensbaserte metoder for arbeid med minoritetsforeldre. Hun har hele tiden hatt et spesielt fokus på prosessferdigheter i både terapeutiske relasjoner med foreldre og barn, men også i utredningsarbeid. Hun har lang undervisningserfaring både i opplæring av terapeuter men også andre faggrupper.  

 

JON NICHOLAS - skuespiller og psykologutdannet kollega vil filme på kursdagene.

 

© 2015 by vanderweele AS. 

Tel: 48887803

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey