RIKTIG HJELP TIL RIKTIG TID

GJENNOM ET GODT

BESLUTNINGSGRUNNLAG

Ønsker dere kurs i analysepraksis?

Et kasusbasert utredningskurs med fokus på utvikling av relasjonskompetanse, kunnskap om alvorlig psykiske lidelser, ferdigheter innen metodiske analyser, kritisk tenkning og brukermedvirkning. Kurset skal gi opplæring i utvikling  av gode beslutningsprosesser i kompliserte saker. 

Mål:

Fremme kritisk tenkning hos barnevernsansatte ved utredningsarbeid gjennom:
1. Opplæring i strukturerte analysemetoder
2. Øke bevissthet om at skjevutvikling/symptomer hos barn kan ha mange årsaker.
3. Kan det være noe med foreldre?

4. Fremme samarbeidsferdigheter/relasjonskompetanse for å skape best mulige prosesser

Søknad til BUFdir

Ønsker dere kurs i analysepraksis?

Bufdir har finansiert en kurspilot i 2019. De som deltar på  kurset vil kunne tilegne seg strukturerte vurderingsprosesser i kompliserte saker. Innspill på håndtering av mulige bias, tunnelsyn, utvikling av alternative hypoteser, bruk av strukturert brainstorming og skriftliggjøring av (interne) beslutningsprosesser. I tillegg får man innspill på innhold i alternative hypoteser: Kan det være noe med barnet, med foreldre, eller skyldes det systemet rundt? Disse innspillene fra noen av Norges fremste klinikere ble godt mottatt av kursdeltagere i 2019. Vi vil også vise hvordan man kan utvikle gode dialoger med foreldre som er sinte, mistenksomme eller kanskje er preget av psykisk lidelse.

Opplæringen er casebasert, med alt fra eksempler omkring vurderingsarbeid ved omsorgsovertagelser, til forståelse av barns reaksjoner på samvær.

 

Kurset skal bidra til bedre vurderinger, slik at barn får riktig hjelp til riktig tid.

Kurset passer for mennesker som driver utredninger, eller andre som må håndtere kompliserte vurderinger. Det kan passe for lokalt samarbeidende barnevernsnettverk. Det kan også passe på høyskoleutdanninger.

 

Se vedlagt søknad til BUFdir for mer informasjon om bakgrunn for kurset og kursholdere.

 

 

Organisering

Barneverntjenestene ordner lokaler, en kursavgift dekker honoraret og reiseutgifter. Vi stiller med innhold og nedlastbar materiell til kurset.

Den anbefalte kursmodellen er at dere inviterer oss to pluss to dager, med noen måneders mellomrom. Det gir rom til utprøvning i mellomtiden, samt oppfriskning og videreutvikling. 

Vi kan imidlertid også lage et enkelt to- eller tredagers kurs.

Vi er fem kursholdere, noe som vil gi bredde i innspill og mulighet til drøftinger av konkrete problemstillinger. Det er filmet intervjuer med brukere som formidler gode og mindre gode erfaringer. 

Antall deltagere: 20 - 70 personer, organisert rundt bord.

 

Kostnader

Alle fem kursholdere har en lav dagspris i henhold til søknaden fra BUFdir.

To pluss to dager: 150.000,- samt reise og oppholdsutgifter.

Tredagerskurs: 113.000,- samt reise og oppholdsutgifter.

Todagerskurs: 75.000,- samt reise og oppholdsutgifter.

 

Kursdager

Vi har anledning til å holde kurs hos dere følgende datoer

 

2020

15. - 16. - 17. september.

13. - 14. - 15. oktober.

27. - 28. - 29. oktober.

10. - 11. - 12. november.

23. - 24. november.

8. - 9. - 10. desember.

 

2021

12. - 13. - 14. januar.

26. - 27. -28. januar.

 

For nærmere informasjon kontakt

judith@vanderweele.no - 91720423

oystein@vanderweele.no - 48887803

Programmet fra høstens kurs

Hvem holder kurset?

Psykologspesialist JUDITH VAN DER WEELE har de siste 25 årene vært en pådriver i kompetansehevning innen traumeforståelse, kulturforståelse og voldsforståelse. Barnevern har fått et særskilt fokus de siste 5 årene. I den senere tid har KRIPOS mottatt opplæring i håndtering av minoritetsbarn på avhør, barneverntjenester i 17 kommuner arbeider med systematisk kompetanseheving innen kulturtema, opplæring i arbeid med minoritetsforeldre gjennom dialog der man har oppdragervold. Hun er erfaren, internasjonal oppdatert prosjektleder med inspirerende og anvendelig kunnskapsutvikling. 

Hun har valgt å samarbeide med flere fagpersoner med nøkkelkompetanse innen ovennevnte tema. Alle er anerkjente ressurser i psykologfaglig arbeid, rettssystem, i undervisning og analysefag. Til sammen har undervisningsteamet erfaring med vel 200 kompliserte barnevernssaker.

ØYSTEIN EGEBERG har mangeårig bakgrunn fra politietaten. Han har de siste 20 årene jobbet som operativ analytiker i KRIPOS og PST, og har tverrfaglig erfaring fra fire år som politiattaché ved den norske ambassaden i Berlin. Han har i den senere tid bidratt i en rekke barnevern og straffesaker med strukturert analyser. Han er opptatt av grunnleggende holdninger til informanter og informasjon.Han er internasjonalt oppdatert på analysemetodikk i praksis.

MONICA FLOCK er psykologspesialist, og har de siste 10 årene jobbet som sakkyndig. Hun arbeidet tidligere ved Norsk utviklingssenter for barn og ungdom (NUBU) med foreldreferdigheter, utvikling og tilpasning av intervensjoner/terapimanualer/ undervisningsmateriell samt med implementering av evidensbaserte metoder med kollega Pettersen. Hun har tidligere erfaring fra arbeid med barn og voksne i barnevern og i rus/voksenpsykiatri, med særlig kompetanse på alvorlig antisosial problematikk. De siste årene har hun vært opptatt av fagutvikling i barnevernet, evidensbaserte metoder og prosessferdigheter i terapi/veiledning og i utredningsarbeid. Hun har lang undervisnings- og veiledningserfaring av teraputer og andre faggrupper.  

KJERSTI KARLSEN er psykologspesialist med klinisk fordypning barn og ungdom. Hun har bred klinisk erfaring fra barne- og ungdomsfeltet, både fra 1. og 2.linjetjenesten, både som miljøterapeut og som psykolog siden 1999. Hun har også jobbet mye med fagutvikling og forskningsformidling og er en erfaren foredragsholder. De siste 15 årene har hun bygget opp en solid kunnskap om barn og ungdom med komplekse/alvorlige psykiske lidelser og tilgrensende differensialdiagnoser (psykoser, affektive lidelser, personlighetsforstyrrelser, traumelidelser og autismespekterlidelser), og har også erfaring fra nevropsykologi og med rusmisbruk. Hun bidro med å bygge opp kompetansetjenesten TIPS Sør-Øst (Kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser), og hadde der spesielt ansvar for å bygge opp kompetanse på psykoser i BUP i helse Sør-Øst. I denne forbindelse holdt hun også mange kurs i diagnostikk og diagnoseforståelse. Kjersti Karlsen har vært med i Helsedirektoratets utvikling av Retningslinjer for utredning og behandling av psykoselidelser og Pakkeforløp ved mistanke om utvikling av psykoselidelser. Hun er forfatter av boken “Alvorlige psykiske lidelser hos barn og ungdom. Psykoser og psykoselignende tilstander”, utgitt på Gyldendal i 2015. Boken har fått gode anmeldelser både av behandlere i spesialisthelsetjenesten, ansatte i 1. linjen og foreldre. RAGNHILD ELISABETH PETTERSEN er psykologspesialist og har arbeidet som sakkyndig i 21 år. Hun har i tillegg arbeidet på NUBU med foreldreferdigheter, implementering og kompetanseheving av barnevern, BUP, familievernkontor og lokalt psykisk helsevern blant annet. Hun har sammen med kollega Flock utarbeidet og forsøkt ut evidensbaserte metoder for arbeid med minoritetsforeldre. Hun har hele tiden hatt et spesielt fokus på prosessferdigheter i både terapeutiske relasjoner med foreldre og barn, men også i utredningsarbeid. Hun har lang undervisningserfaring både i opplæring av terapeuter men også andre faggrupper. 

 

© 2015 by vanderweele AS. 

Tel: 48887803

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey