Mandatformuleringer i saker med kultur-problematikk

1) ”Det er ønskelig at den sakkyndige redegjør for hvilken betydning partenes kulturelle bakgrunn kan ha for deres atferd, oppdragerpraksis og kommunikasjon.”

2) ”Den sakkyndige bes uttrykkelig redegjøre for hvilken utstrekning kulturell momenter har vært avgjørende for konklusjonene eller om slike forhold skaper særlig usikkerhet om disse.”

3) ”Den sakkyndige kan om nødvendig innhente kultursakkyndig bistand, dog ikke utover….timer uten forhåndsgodkjennelse av retten.”

4) Utredning og vurdering av foreldrenes omsorgsevne, herunder:

a) ”Gi en vurdering av sakens bakgrunn i lys av kulturperspektivet. ”

b) ”Mors/fars ressurser og svakheter - herunder en vurdering av den enkelte forelderens temperamentsstil og den enkeltes evne til å regulere seg og barna, også sett i lys av deres kulturelle bakgrunn”

5) Utredning og vurdering av det enkelte barns omsorgsbehov, herunder:

a) ”Tilknytningen til mor/far og søsken, drøft tilknytning i et kulturelt perspektiv”

b) ”Betydningen av plassering i en etnisk norsk familie, herunder betydningen av brudd med egen kultur.  Drøft betydningen av på kort og på lang sikt”

c) ”Betydning for fremtidig identitet og tilhørighet”

”Dersom den sakkyndige mangler tilstrekkelig spesifikk kulturkompetanse, forplikter den sakkyndige seg til å innhente slik kunnskap for en forsvarlig besvarelse av mandatet. ” 

Eksempel på mandat i straffesaker

1. Beskriv med utgangspunkt i forskningslitteratur, landstudier eller tilsvarende litteratur situasjonen til jenter med x kulturell  bakgrunn som har anklaget en person for seksuelle overgrep. I hvilken grad er det et skille mellom situasjonen til jenter som bor i land x og jenter med x landbakgrunn som bor i Norge?

 

2. Belys og drøft hvilke kulturelle og/eller psykologiske mekanismer som kan forklare at fornærmede endret forklaring. Den sakkyndige skal ikke ta stilling til fornærmedes troverdighet eller den enkelte forklarings pålitelighet.

Mandat eksempel i fornærmedeutredninger

I relasjon til fornærmedes fremstilling av saken bes de sakkyndige redegjøre for generelle psykologiske mekanismer som gjør at en person over tid kan leve i en situasjon som fremgår av hennes forklaring, herunder årsaken/mulige (kulturelle) årsaker til at fornærmede over tid ikke har brutt ut av forholdet med siktede tidligere.”

 

Illustrasjon i heftet Hvorfor stå opp? Arbeidshefte for ungdom på flukt og deres hjelpere - kommer i 2019

© 2015 by vanderweele AS. 

Tel: 48887803

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey